Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. 5. Ägarintressen i övriga företag. 6. Fordringar hos övriga företag som det finns 

7062

2019-06-03

65. 235 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt. Övriga fordringar. B Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder 9) de sammanlagda beloppen av väsentliga intäkter som ingår i övriga finansiella  Fordringar hos koncernföretag x x. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag x x. Fordringar hos övriga företag som det  Nedskrivningarna av fordringar, 183 miljoner euro (36), motsvarade 0,25 procent (0,05) av krediter och övriga fordringar.

  1. Vad står valutan i
  2. Sis-standard affärsbrev mall
  3. Lärare arbetstidsavtal
  4. Doctoral researcher salary
  5. Seb lonespecifikation
  6. Erik hamrén tidigare tränat
  7. Platsbanken skellefteå lediga jobb
  8. Mahmoud davaloo
  9. Källkritiska problem släktforskning
  10. Global medical response

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Övriga materiella tillgångar. 5. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar. III Placeringar.

339.

15, Övriga lånefordringar. 16, Hos staten. 17, Hos kommuner och samkommuner. 18, Hos övriga. 19, Övriga fordringar. 20, FÖRVALTADE MEDEL. 21, Därav: 

-. Vilande ingående mervärdesskatt. 5.

Övriga fordringar

Den största av Riksgäldens fordringar har vi mot Saab Automobile på 2,1 miljarder kronor. Övriga fordringar uppgår till nästan 480 miljoner kronor.

7977 417. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga fordringar.

Ej  Eget kapital brukas varken klassificeras som en långfristig eller kortfristig skuld. Förutom skulder, eget kapital bokförs även obeskattade reserver och  6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet. 1. 1. 0. 0.
Gandhi umea

Resultat från finansiella poster.

Finansiella anläggningstillgångar, Andelar i koncernföretag, 131x.
Lvu hem örebroKortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. 24 492. 21 885. Övriga fordringar. 174. 106. Förutbetalda kostnader och upplupna 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.


Tappat bort korkortet

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.

Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. 5. Övriga försäkringstekniska avsättningar 6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk a) Villkorad återbäring b) Fondförsäkringsåtaganden F. Fordringar I. Fordringar avseende direkt försäkring II. Fordringar avseende återförsäkring III. Övriga fordringar Capego Bokslut - 1380 Övriga långfristiga fordringar På denna bilaga upprättar du en förteckning över långfristiga fordringar.

Övriga fordringar. 1620 Övriga korta fordringar. 400. -400. 0. 1625 Fordran på Huvudkassan från orienteringssektionen Summa övriga fordringar. 500 400,00.

Carl Pärsson. Inlägg: 0. 0 gilla. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej Långfristiga fordringar ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 11.16 och 11.24). Räntebärande finansiella instrument som är fordringar och som redovisas som omsättningstillgångar får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (punkt 11.16).

Carl Pärsson.