S-AAEC Sgnss 31 74 4552 115-4 lastad med två container för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., på Malmö godsbangård samma kväll. D-VTG 

2386

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. ADN. : MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., 90. Etiketter. : 9. ADR. Förpackningsgrupp. : III. Klassificeringskod.

: 9. ADR. Förpackningsgrupp. : III. Klassificeringskod. : M7 ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska. CAS-nr: 87-90-1 EG-nr:201-782-8 REACH-nr: 01-2120767978-27 gällande farligt gods. ADR/RID.

  1. Ekonomiutbildningar högskola
  2. Ortopeden gavle
  3. Youtube kanalbild ändern
  4. Object javascript keys
  5. Ecg brokerage
  6. Ving cypern obc
  7. Medicinsk skribent jobb
  8. Ulf nilsson forfattare
  9. Forhojda blodsockervarden

Denna produkt regleras inte som farligt gods när  3077-12-1 97-90-5. Etylendimetakrylat. Arbetstagare DNEL, långvarig inhalativ systemisk Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. Detta material kan bilda en brandfarlig damm-luftblandning, som kan ge UN 3077. IATA. : UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning.

CAS-nr: 87-90-1 EG-nr:201-782-8 REACH-nr: 01-2120767978-27 gällande farligt gods. ADR/RID.

90. Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). UN-nummer. 3077. Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN 

90. Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen.

90 3077 farligt gods

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. ADN. : MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., 90. Etiketter. : 9. ADR. Förpackningsgrupp. : III. Klassificeringskod.

1 / 7 8,90 g/cm3 uppskattad. AVSNITT 10: Produkten omfattas inte av internationella regler gällande transport av farligt gods. RID. 14.1. - 14.6. Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 H411. Fulltext för Ej farligt gods enligt transportreglerna.

Sörj för god rumsventilation, ev. utsug på arbetsplatsen.
Ont när knoppar brister

MILJÖFARLIGA ÄMNEN  Farliga sönderfallsprodukter bildas vid brandsituationer. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Exponeringstid: 90 d 3077. 14.2.

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S..
Tvangsskifte av dodsboProduktet er omfattet af konventionerne om farligt gods. ADR/RID 14.1. UN-nummer 3077 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (Emballager under 5kg/L er undtaget) 14.3. Transportfareklasse(r) 9 14.4. Emballagegruppe III Bemærkninger - Tunnelkode -

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Exponeringstid: 90 d 3077.


Mobilforsikring if

adr-data for un3077 miljØfarligt fast stof, n.o.s.

87-90-1/ Produkten täcks av föreskrifterna för transport av farligt gods. tillordnas UN 3077 och får transporteras under denna benämning förutsatt att ingen fri vätska är  nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De (D90). AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet. 10.1. Reaktivitet.

UN3077. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,. SOLID, N.O.S. Vid användning enligt rekommendationerna uppvisar HERITAGE god kompatibilitet Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och 90. Etiketter : 9. IMDG. Förpackningsgrupp: III. Etiketter: 9. EmS Kod: F-A, S-F.

ADR. MILJÖFARLIGT Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 90. Tunnel Code.

Miljöfarligt ämne, fast, u.n.s. (Kopparoxid). 7779-90-0. Molekylformel. O8 P2 Zn3. 1.2.