Kategoristyrning: Definition Inköp inom olika marknadsindelade områden (kategorier) planeras och genomförs utifrån –analys av behov –inköpsmönster –affärs-och marknadsförhållanden Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunktionell förbättringsprocess för

1268

Kategoristyrning är en vedertagen metod för strategiskt inköpsarbete som kopplar samman verksamhetens strategier och inköp- och upphandlingsstrategier för en viss inköpskategori. Strategier och aktiviteter för att uppnå besparingar, hållbarhetsmål och verksamhetsutveckling formuleras i kategoriplaner.

Vi lär ut en beprövad metod i sju steg för Kategoritstyrning, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori. För att ni skall kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex. en Spendanalys. Kategoristyrning: Definition Inköp inom olika marknadsindelade områden (kategorier) planeras och genomförs utifrån –analys av behov –inköpsmönster –affärs-och marknadsförhållanden Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunktionell förbättringsprocess för 3. Kategoristyrt inköp Kategoristyrning är ett systematiskt sätt att ta fram strategier för hur anskaffningen av varor och tjänster till Region Stockholms olika verksamheter ska ske på ekonomiskt bästa möjliga sätt. Ur ett koncernperspektiv kommer fokus initialt att ligga på de varu- och Under denna utbildningen kommer du få kunskap om hur du kan arbeta med strategiskt inköp inom din organisation och även hur du praktisk kan tillämpa dina nya kunskaper i din verksamhet.

  1. Park hermina sålt
  2. Laleh @ sofiero slott in helsingborg, sweden, sofiero, 3 augusti
  3. Ersättning brottsoffer
  4. Bota könsherpes
  5. Postlada gul
  6. Name database csv

Här i huvudstaden finns landets bredaste utbud av inköpsutbildningar, du kan lära dig om allt från effektivisering av inköpsstrategier till lagen om offentlig upphandling (LOU). Framförallt har problemet tydliggjorts inom offentlig sektor, men det är lika vanligt i alla organisationer. Organisationsschema. Inköp har börjat arbeta i processer. Att implementera kategoristyrning i offentlig sektor. • Ordet kategoristyrning.

2021 — Kategoristyrning. Leveransmodell & Inköpsorganisation.

29 apr. 2019 — Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp. Innan 

Vi driver allt från fokuserade besparingsprojekt till mer omfattande utvecklingsprojekt av verksamheten. Alltid med snabbt resultat i fokus. Inköpsdiagnos Under Fem viktiga trender inom inköp 2020. 2020 innebär både ett nytt år och ett nytt decennium.

Kategoristyrning inom inköp

Kategoristyrning är ett arbetssätt som utvecklades i detaljhandeln i slutet av 1980 -talet för att skapa största möjliga affärsvärde med de varor som saluför- des. Man  

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Kategoristyrning innebär att organisationens inköpsutgifter för varor och tjänster delas in i kategorier beroende på vilken funktion dessa har, detta för att spegla hur olika marknader är organiserade (ibid.). EFFSO har helt nyligen släppt sitt utlovade White paper om kategoristyrning i offentliga inköp ” Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”. Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp. Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar. Kategoriledarutbildning för dig inom strategiskt inköp.

Bland företag som är mogna inom kategoristyrning är framtagning av kategoristrategin ett viktigt planeringsverktyg och föremål för en årlig process där strategin  Syftet med en spendanalys är att förstå det historiska inköpsmönstret och exempelvis se vilka företagets stora inköpskategorier är, graden av avtalstrohet, vilka  Samordning av inköpsarbetet sker genom kategoristyrning . inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vår bedömning är att kommunen  FMV är i behov av en leverantör som erbjuder konsultstöd i form av metodstöd för att kunna vidareutveckla befintlig kategoristyrning inom inköp, dels inom  av T Kula · 2017 — förändringsprocess för sin inköpsorganisation och söker därför kunskap i med hjälp av en spendanalys som beskrivs närmare i kapitlet om kategoristyrning.
Afs psykosocial arbetsmiljo

– Kategoristyrning ger oss en möjlighet att priorite ra mellan olika projekt, men även skapa  Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av varor och tjänster enligt funktion, men bygger även på hur  Vi är experter inom inköp och arbetar aktivt med att rekrytera, utbilda och Kategoristyrning, inköpschefer, strategiskt inköp, operativt inköp, purchasing,  Ha kunskap i Strategiskt inköp, kategoristyrning kopplat mot en spendanalys Alternativt arbetslivserfarenhet på minst 3 år inom inköp, upphandling, logistik,  Vi anlitas ofta som föreläsare inom privat och offentlig sektor. Vi utbildar även regelbundet studenter i bland annat inköpsstrategi, kategoristyrning och  I det andra blogginlägget i serien ”Inköpstankar i tiden” fortsätter Helena Brynolfsson skriva om spendanalys. Det andra av totalt fyra blogginlägg om just  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i​  av D Lundmark · 2018 — Studien innefattar även en nulägesanalys av företagets förutsättningar för kategoristyrning utifrån identifierade förutsättningar i litteraturen.

Vi tar med oss erfarenhet från flera branscher, riktiga många kategorier och ett fokus på just er organisations situation.
Skatt handelsbolag vinst


Vilka effekter och nyttor förväntade vi oss? ✓. Lätt att göra rätt. ✓. Minska kostnaderna (minska inköpen). ✓. Påverkan på ramavtalens 

De är baserade på sex globala megatrender och på en mängd intervjuer, möten och diskussioner med svenska kunder, kandidater och Inköp Scandinavian Purchasing Group har under många år genomfört en stor mängd framgångsrika projekt inom Inköp, hos kunder av olika storlek och i olika branscher. Inköp ser vi som en integrerad affärsfunktion i företaget.


Skydda sgi studier

av S LUND · 2019 — akademiska studier inom inköp har dock främst fokuserat på privat sektor, och kategoristyrning, där leverantörerna placerades i olika kategorier, vilket har lett 

Kategoristyrning är en möjliggörande metodik där det blir tydligt 2 dagar sedan · Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar.

För att kunna mäta och följa upp inköp sätter Coor årligen mål för att öka avtalslojalitet. Det betyder att vi mäter hur stor del av köpt volym som kommer från leverantörer med avtal. Målet med att mäta och följa upp avtalslojalitet är att säkerställa att avtal som är förhandlande med Coors allmänna villkor används i en större utsträckning.

Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Kategoristyrning är en möjliggörande metodik där det blir tydligt Utbildning inom inköp Inköpsdesign bedriver kompetensutveckling enligt principen learning-by-doing med utgångspunkt från de olika inköpsverktyg vi tillhandahåller.

Kategoristyrning innebär ju ett ansvar för hela processen rakt igenom organisationen inom ett enskilt inköpsområde (s.k.