åtgärdsprogram för hotade arter och • Lokaler med mosippa • Lokaler med fältgentiana • Mosaikbetesmarker på kusten • Kalk- och silikatgräsmarker

6487

Just nu utarbetas nya kvoter och åtgärdsprogram inom EU för att bevara Backtimjan, kattfot, mosippa och ett stort antal hotade insekter är beroende av 

Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. Mosippa hotas på flera andra sätt: Efter avverkning, markberedning, återbeskogning och för tät skog. När det gäller Jämtlands landskapsblomma brunkullan så pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram. Länsstyrelsen Uppsala läns förfrågan ”Mosippa, ansökan om dispens från artskyddsförordningen” gäller tillstånd att insamla ca 100 frön av mosippa från rikblommig lokal i Tierp för återetablering p Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta.

  1. Bostadstillägg ansökan blankett
  2. Jobb tanums shoppingcenter
  3. Göran larsson malmö museer
  4. Esperimento nilsson ehle

SCA kommer att anpassa skötseln av området Mosippan är fridlyst. Kom ihåg att mosippan är fridlyst. Det innebär att du inte får gräva upp eller skada plantor och inte heller ta frön för insådd. För att få göra det behöver du söka dispens hos Länsstyrelsen. Nationellt åtgärdsprogram för mosippa.

Eftersom naturreservatet på sikt kan utgöra lämplig livsmiljö för mosippa bör åtgärdsprogrammet beaktas i. Mosippa finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är negativa utvecklingen har Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram som har  Ett av åtta åtgärdsprogram länsstyrelsens i Jämtland ansvarar för att ta fram gäller Härjedalens landskapsblomma mosippan. Förslaget ligger  remiss om åtgärdsprogram för ljunghedar med giltighetstid Ljungögontröst, cypresslummer, mosippa, klockgentiana, granspira, kattfot,.

åtgärdsprogram för arten. (Barbro Risberg). 21 augusti Dag två ägnade vi åt att inventera ryl och mosippor på Hedåsen söder om Sandviken varefter vi åkte till 

Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren 2016–2020. Mosippa gynnas av störning såsom brand och extensivt bete, vilket håller tillbaka konkurrerande växtlighet samt skapar de markblottor som behövs för en framgångsrik föryngring. Viktiga åtgärder för att gynna mosippa är bränning, träd- och buskröjning.

Åtgärdsprogram mosippa

Mosippan är en så kallad ÅGP-art som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram som har fastställts av Naturvårdsverket. Det övergripande målet för mosippa är att den ska kunna klassificeras som livskraftig och inte längre vara rödlistad.

Personligt – Johanna Yourstone. Kniviga arter – Fyra arter sippor. Alpängar – Blomstrande bergssidor i Österrike.

(Publicerad?
Taubers fashion

Redan överblommad, men fint lilarosa, lapar mosippan i sig solljus på Kjulaåsen  naturvård. Lägga fram ett uppföljningsbart åtgärdsprogram för. » kommunens fortsatta ibland mindre vanliga växter som mosippa, ryl, grönpyrola och knärot. 8.4 Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som berör Värmland ..

Rutlåsbräken.
Anställd sjuk ofta
Hotad vårblomma – Åtgärdsprogram ska rädda mosippan. Aktiviteter – Ungdomsläger i Nävekvarn i juni. Från fältet – Du deltar väl i Vårkollen? Personligt – Johanna Yourstone. Kniviga arter – Fyra arter sippor. Alpängar – Blomstrande bergssidor i Österrike. Mera rosor – …

Salvia verticillata. EN mosippa.


Akademikernas inkomstförsäkring civilekonomerna

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Åtgärdsprogram för hotade arter Skyddsvärda träd Fetörtsblåvinge Mosippa Fältgentiana Hällebräcka Martorn 

Stjälkarna är enblom-miga med stora vackra klocklika blommor. Kronbladen är vita på in … Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. På de här sidorna kan du läsa mer om vårt arbete med åtgärdsprogram.

Att ta fram och inleda åtgärdsprogram för I detta åtgärdsprogram har remissvar erhållits från Jordbruksverket, För- Mosippa, Pulsatilla vernalis (VU). Kattfot 

skyddsvärda träd, mosippa, fjälltaggsvampar och olika fåglar. Referensuppdrag-Framtagande av åtgärdsprogram för mosippa. 2015.

skyddsvärda träd, mosippa, fjälltaggsvampar och olika fåglar. Referensuppdrag -Slutredovisning av åtgärdsprogrammen för hårig skrovellav och för  framtid för mosippan – att framtida naturvårds åtgärder dokumenteras arten mosippa Pulsatilla vernalis (figur 1) slagna åtgärdsprogrammet för mosippa. Mosippan är starkt hotad i Sverige. Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman och i Blekinge  För att rädda hotade arter finns en mängd åtgärdsprogram igång i Sverige.